Ett ansvarstagande företag

Att Mektig™ är ett ansvarstagande företag innebär att vi agerar etiskt i alla delar av verksamheten.

Vi tar hänsyn till miljön, föregår med gott exempel när vi bemöter varandra, våra affärspartners och vår omgivning.

 

Mektig™ Code of conduct

Gemensamt har vi tagit fram vår värdegrund – Mektig™ Code of conduct som vi alla följer.

Code of conduct är ett stöd för oss i vår verksamhet. De förklara vad det innebär för oss att vara ansvarstagande, att arbeta affärsmässigt hållbart, etiskt, i enlighet med gällande lagar och förordningar med respekt för oss själva, våra kunder, leverantörer och vår omgivning.

Arbetsmiljö

På Mektig™ tar vi ansvar för vår arbetsmiljö och ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter och skyldigheter för alla anställda. Vi säkerställer att detta också efterlevs av våra kunder och arbetar förebyggande och långsiktigt genom att ständigt diskutera våra medarbetares psykosociala och fysiska arbetsmiljö i deras respektive uppdrag. I förekommande fall arbetar vi för att påverka de kunder som har en undermålig arbetsmiljö eller där arbetsmiljön har förändrats negativt.

Vi arbetar för att undvika olyckor, incidenter, skador och arbetsrelaterade sjukdomar och ohälsa genom att våra medarbetare följer de lagar, direktiv och säkerhetsförordningar som gäller på arbetsplatsen samt genom en kontinuerlig dialog med våra medarbetare och deras uppdragsgivare kring detta. Vi ställer krav på att våra kunder följer de arbetsmiljörättsliga lagarna och förordningarna som gäller och säkerställer genom kontinuerlig uppföljning att våra medarbetare verkar i en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Miljö

Mektig™ verkar genom våra innovationer, produkter och uppdrag både på en nationell och en global marknad. Våra kunder erbjuder världsledande produkter, tjänster och lösningar. Vi tar ansvar, utvecklar, anpassar och förbättrar kontinuerligt ny och befintlig teknologi i våra uppdrag.

Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö och vår strävan är att ständigt minska vår miljöpåverkan.

Det gör vi genom att:

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
  • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar och förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
  • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget
  • följa tillämpliga lagar och andra krav inom miljöområdet
  • visa öppenhet och kommunicera vårt miljöarbete

Affärsetik

På Mektig™ arbetar vi långsiktigt affärsetiskt. Vi tror på en rättvis och fri marknad med en sund konkurrens där våra tjänster och produkter tjänar och vinner på att konkurrensutsättas.

Vi bygger förtroende och anseende genom att vi arbetar med hög affärsetik och integritet.