HÅLLBARHET I FOKUS

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Skapa värde för våra kunder, bidra till vår omvärld samtidigt som vi har roligt tillsammans. Utveckla vår innovationsförmåga, arbeta kreativt och utmana konventionella lösningar. Arbeta med hållbarhet i fokus och bidra till att lösa de utmaningar som världen står inför

Vi arbetar med hållbarhet på flera olika sätt. Hållbar utveckling för oss handlar om att nå alla dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. De globala målen som vi lägger extra fokus på är ett ur varje kategori:

  • Ekonomi – Mål 10 Minskad ojämlikhet
  • Samhälle – Mål 5 Jämställdhet
  • Miljö – Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Ekonomi – Mål 10 Minskad ojämlikhet

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället.

Samhälle – Mål 5 Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.

Miljö – Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten.

Vad gör vi konkret

Bolagets långsiktiga mål är kontinuerligt hållbart och socialt ansvarstagande.

Vi arbetar genom vår innovationsprocess med framtagning av tekniska lösningar för att bidra till att minska koldioxidutsläppen. Genom våra innovationer bidrar vi ´till att reducera de globala koldioxidutsläppen samtidigt som vi minskar belastningen på miljön.

Vårt CSR (Corporate Social Responsibility) -engagemang skapar inte bara starkare band internt utan driver även våra partners och kunder att ta sitt ansvar med fokus på de Globala målen. Idag stöttar vi flertalet organisationer och fortsätter årligen med att utveckla vår ”stöd”-lista.

Vi är noga med våra löner. Vi jämför mot lönestatistik och strävar efter 100% jämlikhet mellan könen för likadana roller och prestationer. Vi är medvetna, aktivt ”rättar vi till” eventuell negativ historisk löneutveckling till följd av kön.

Genom klimatberäkningar enl. GHG-protokollet* beräknar vi vårt årliga klimatmässiga utsläpp. Vi beräknar och analyserar våra direkta och indirekta utsläpp (Scope 1 och Scope 2) och sedan i nästa steg (Scope 3) kikar vi på indirekta utsläpp uppströms till oss och sedan på indirekta utsläpp nedströms, från oss.

När vi börjar klimatredovisa kommer beräkningarna av våra utsläpp att vara en del i vår klimatredovisning.

Kontinuerligt arbetar vi med att sänka våra utsläpp med nuläget som referens. Vår målsättning är att nå ”nettonoll” inom några år och sedan bli 100% klimatneutrala.

Vi ser över våra transportmetoder och utvärderar olika lösningar för att eliminera våra koldioxidutsläpp. Vi förespråkar kollektiva transportmetoder och egna elbilar. Vi har utvecklat vårt tjänstebilsavtal och använder oss uteslutande av elbilar.

Vi arbetar med framtagning av ett verktyg och en metod som tar hänsyn till hållbarhet vid beslutsfattande.

Vi utbildar oss i hållbarhet för att ge ökad förståelse, kunskap, medvetenhet och verktyg för att möjliggöra hållbara avvägningar och val i alla situationer som vi ställs inför, internt och hos kund.

*Vad är GHG-protokollet / What is the GHG Protocol?

GHG-protokollet upprättar omfattande globala standardiserade ramverk för att mäta och hantera utsläpp av växthusgaser (GHG) från privata och offentliga verksamheter, värdekedjor och begränsningsåtgärder.

GHG Protocol establishes comprehensive global standardized frameworks to measure and manage greenhouse gas (GHG) emissions from private and public sector operations, value chains and mitigation actions.