VÅRA KÄRNVÄRDEN

Nedan beskrivs våra kärnvärden och vad de betyder för oss.

RESPEKT – allas lika värde, vår kund, vår omvärld, vår planet

Respekt för oss handlar om allas lika värde, att motverka och ta avstånd från all form av diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi bygger tillit och förtroende där mångfald värderas, där det finns en miljö som är öppen och inkluderande och att varje person behandlas på ett respektfullt sätt. Vi har tillit till varandra och är passionerade i det vi gör.

Vi respekterar varandra, vår omgivning, vi lyssnar på varandras synpunkter och stödjer varandra vid behov både professionellt och personligt. Vi ställer krav på våra kunder och säkerställer att våra medarbetare verkar i en miljö som är respektfull.

Vi utvärderar kandidater likvärdigt baserat på begåvning, kunskap och erfarenhet.

Vi uppmärksammar och berättar om vi ser kränkningar, diskriminering eller själva blir utsatta för detta.

Respekt för oss som kärnvärde bygger förtroende, värdesätter människor baserat på deras bidrag och skapar eller förstärker en atmosfär som bygger på respekt. Det driver goda prestationer och säkerställer att vi anställer de bäst kvalificerade kandidaterna. Det stärker vår arbetsmiljö och tar fram det bästa i våra medarbetare och följdaktningen oss som företag.

KREATIVITET – var kreativ

Kreativitet är ett förhållningssätt, det handlar om att vara nyfiken, ställa frågor och aktivt leta efter lösningar och vara öppen för nya angreppsätt.

Kreativitet är vår förmåga att skapa något helt nytt att försöka tänka annorlunda. Det kan vara att kombinera sina erfarenheter till en ny idé, att hitta en oväntad lösning på ett problem eller att se något ur en annan vinkel och kunna skapa något värdefullt av det.

Kreativitet för oss kan resultera i stora innovationer, helt nya produkter och genialiska lösningar på stora samhällsproblem. Men det kan också vara att göra små förbättringar, hitta smartare sätt att arbeta på, lösa vardagsproblem och konflikter eller hitta nya sätt att förhålla sig till en situation.

Vi arbetar strukturerat och kontinuerligt med vår kreativitets- och innovationsutveckling.

LEDARSKAP – visa ledarskap

Ledarskap för oss handlar om att vara förebilder, att leda oss själva och andra, att uppmuntra och synliggöra, att kommunicera, hantera konflikter, utmana och ifrågasätta, coacha, skapa motivation och engagemang. Att ta tillvara på potentialen i varje enskild medarbetare för att nå uppsatta mål.

Att vi alltid är engagerade, ambitiösa med en målsättning att alltid leverera i enlighet med överenskomna mål.

Ledarskapsutveckling är en central del i verksamheten.

KUNSKAP – älska kunskap

Kunskap för oss är att satsa på en lärande miljö och kompetensutveckling inom samtliga nivåer. Att utifrån det skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna är vår viktigaste resurs. Våra medarbetare omvandlar företagets samlade kunskap till produktivitet, högkvalitativa leveranser för oss och för våra kunder. Genom kontinuerlig kompetensutveckling säkerställer vi en god kvalitet i verksamheten.

För våra anställda handlar det om att kompetensutveckla sig inom relevant område. Kunskapen omsätts sedan på befintligt eller kommande uppdrag och bidrar till den samlade kunskapsutvecklingen på företaget.