Mektig - Equality

Mektig Technology Group uppmärksammar vi detta genom att fortsätta stå upp för jämställdhet mellan könen och vara drivande för att skapa en långsiktig förändring, där vi arbetar med kunder, partners och leverantörer för att de också ska hålla jämställdhet högt på agendan.

Vi kommer att fortsätta än mer än tidigare att vara ett inkluderande företag med respekt som ett tydligt kärnvärde.

Respekt för oss handlar om allas lika värde, att motverka och ta avstånd från all form av diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Respekt för oss som kärnvärde bygger förtroende, värdesätter människor baserat på deras bidrag och skapar eller förstärker en atmosfär som bygger på respekt. Det driver goda prestationer och säkerställer att vi anställer de bäst kvalificerade kandidaterna.

Det stärker vår arbetsmiljö och tar fram det bästa i våra medarbetare och följdaktningen oss som företag.